Direct starten?Schrijf je dan in voor één van de nieuwe
trainingsdata en ga direct aan de slag!

Privacy & cookies

Sportief door Dans begrijpt dat je je persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Sportief door Dans zorgvuldig om met deze informatie. Sportief door Dans houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sportief door Dans heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens Sportief door Dans van jou nodig heeft en waarvoor Sportief door Dans ze gebruikt.

 
Opslag van je gegevens
Sportief door Dans slaat de persoonsgegevens die zij van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Sportief door Dans ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een cursus of startpakket, bij aanvraag van een brochure of kostenoverzicht, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met Sportief door Dans opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de cursus waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van je cursus of abonnement, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding hebt afgerond. Bij deze laatste worden je gegevens gekoppeld aan een licentienummer voor toegang.

Gebruik van je gegevens Sportief door Dans gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen cursus.
 • Registratie, verzorgen van een account en administratieve afhandeling van je abonnement op de digitale omgeving
 • Analyses uitvoeren zodat Sportief door Dans zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen cursus.
 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Verdere toelichting 
 • Sportief door Dans anonimiseert de persoonsgegevens die zij gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt Sportief door Dans samen met externe dienstverleners, zoals docenten. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw cursus. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op verzoek van uw werkgever koppelen wij aan hem jouw afwezigheid tijdens opleidingsdagen terug. Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u dat bij ons aangeven onder vermelding van de redenen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Sportief door Dans door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Sportief door Dans deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Online leeromgeving en jouw gegevens
Binnen de digitale leeromgeving worden alleen de gegevens bewaard die belangrijk zijn voor het inloggen op deze omgeving. Ook kun je binnen de online leeromgeving contact leggen met Sportief door Dans.
 
Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens
Sportief door Dans beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Sportief door Dans bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Sportief door Dans jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Sportief door Dans de gegevens altijd anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportief door Dans of door één van onze verwerkers. Je hebt het recht op gegevensover-draagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportiefdoordans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vornoemde verzoeken. (Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@sportiefdoordans.nl.
Sportief door Dans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Sportief door Dans door AF Websitedesign
 • Het verzorgen van mailinglijsten door Mailchimp.
 • Het verzorgen van de e-mailomgeving door Transip;
 • Het verzamelen van gegevens in Gripp;
 • Het gebruik van google analytics; hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met google, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en gegevens delen is uitgeschakeld.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Politie, belastingdienst etc). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportief door Dans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Maatregelen zoals: 

 • Alle personen die namens Sportief door Dans je gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en programma's
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@sportiefdoordans.nl

Cookies
Sportief door Dans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen op opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.
 
Contact
Sportief  door Dans
Belcrumweg 62
4815 HA  Breda
Tel: 076-5720791
info@sportiefdoordans.nl